Plik Edycja Widok Warstwa Obiekt Ścieżka Tekst Filtry Efekty
Pomoc

Poradnik Kształty

Ten poradnik opisuje cztery narzędzia kształtów: Prostokąt, Elipsę, Gwiazdę i Spiralę. Przedstawimy możliwości tych narzędzi i pokażemy, jak i kiedy mogą być używane.
Aby przewinąć stronę, użyj skrótu [ Ctrl+strzałki ], rolki myszy lub przewijaj stronę płynnie środkowym przyciskiem myszy. Podstawowe zagadnienia, takie jak tworzenie, zaznaczanie obiektów i ich przekształcenia, są opisane w poradniku „Podstawy” dostępnym z poziomu menu „Pomoc » Poradniki”.
Inkscape ma cztery uniwersalne narzędzia kształtów. Za pomocą każdego z tych narzędzi można tworzyć i edytować unikalny dla danego narzędzia typ kształtu. Kształt to obiekt, który można modyfikować w specyficzny dla danego typu kształtu sposób za pomocą przestawnych uchwytów i parametrów liczbowych, które decydują o jego wyglądzie.
Na przykład gwieździe możesz zmienić liczbę ramion, ich długość, kąt, zaokrąglenie itp. - ale gwiazda pozostaje gwiazdą. Kształt jest "mniej dowolny" niż prosta ścieżka, ale często jest bardziej interesujący i użyteczny. Zawsze możesz przekonwertować kształt na ścieżkę (Shift + Ctrl + C), ale konwersja odwrotna nie jest możliwa.
Narzędzia kształtów w Inkscape'ie to: Prostokąt, Elipsa, Gwiazda i Spirala. Najpierw zobaczymy, jak w ogóle działają te narzędzia, a potem przedstawimy każdy typ kształtu szczegółowo.

Wskazówki ogólne

Nowy kształt jest tworzony poprzez przeciąganie na płótnie za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po utworzeniu kształtu (i tak długo, jak jest wybrany), wyświetla uchwyty w postaci białych, okrągłych lub zaokrąglonych znaczników (w zależności od narzędzi), dzięki czemu możesz natychmiast edytować to, co stworzyłeś, przeciągając te uchwyty.
Każdy typ kształtu wyświetla własne uchwyty, którymi można operować za pomocą dowolnego narzędzia kształtu, a także narzędzia „Edycja węzłów” [ F2 ]. Po umieszczeniu wskaźnika narzędzia nad uchwytem, na pasku stanu pojawia się informacja, co się stanie w przypadku ciągnięcia bądź kliknięcia tego uchwytu ze wciśniętym klawiszem modyfikującym.
Na pasku kontrolek, który znajduje się nad obszarem roboczym, są wyświetlane elementy kontrolne przypisane danemu narzędziu. Zazwyczaj jest to kilka pól liczbowych i przycisk przywracający wartości domyślne. Zmiana wartości w polach liczbowych w czasie, gdy jest zaznaczony kształt, powoduje zmiany tego kształtu.
Wszystkie zmiany wykonane na pasku kontrolek są zapamiętywane i używane dla następnego obiektu stworzonego za pomocą tego narzędzia. Na przykład, jeśli zostanie zmieniona liczba ramion gwiazdy, następna utworzona gwiazda odziedziczy tę samą liczbę ramion, co poprzednio utworzony obiekt. Co więcej, nawet zwykłe zaznaczenie kształtu przesyła jego parametry do paska kontrolek i ustala wartości dla nowo tworzonych kształtów tego typu.
Kiedy znajdujesz się w narzędziu do kształtowania, możesz wybrać obiekt, klikając go. Ctrl + kliknięcie (wybiera w grupie) i Alt + kliknięcie (wybiera poniżej) również działają tak jak w narzędziu Selektor. Esc odznacza.

Prostokąty

Prostokąt to najprostszy, ale prawdopodobnie najczęściej używany kształt w projektowaniu i ilustracjach. Inkscape stara się, aby tworzenie i edytowanie prostokątów było proste i wygodne.
Uaktywnij narzędzie „Prostokąt” poprzez naciśnięcie klawisza [ F4 ] lub poprzez kliknięcie jego ikony znajdującej się w przyborniku. Narysuj nowy prostokąt obok tego niebieskiego.
Pozostając w trybie narzędzia „Prostokąt” zaznacz na przemian raz jeden, raz drugi znajdujący się obok prostokąt klikając go.
Skróty używane do rysowania prostokąta:
 • Ze wciśniętym klawiszem [ Ctrl ] – rysowanie kwadratu lub prostokąta o proporcjach liczbowych 2:1, 3:1, itd.
 • Ze wciśniętym klawiszem [ Shift ] – rysowanie od punktu początkowego jako środka obiektu.
Jak widać, razem z zaznaczonym prostokątem – nowo utworzony prostokąt jest zawsze zaznaczony – są wyświetlane trzy uchwyty w trzech narożnikach. W rzeczywistości są cztery uchwyty, ale dwa z nich (w prawym górnym narożniku) przesłaniają się, jeśli prostokąt nie jest zaokrąglony. Te dwa uchwyty są uchwytami zaokrąglającymi, pozostałe dwa – uchwytami skalowania.
Spójrzmy najpierw na uchwyty zaokrąglające. Chwyć jeden z nich i przeciągnij w dół. Wszystkie cztery narożniki prostokąta zostały zaokrąglone. Teraz widać drugi z uchwytów zaokrąglających – znajduje się on w wyjściowej pozycji w narożniku. Jeśli chcesz, by narożniki były zaokrąglone, to jest to wszystko, co trzeba zrobić. Jeśli chcesz, aby narożniki prostokąta były bardziej zaokrąglone z jednej strony niż z drugiej – przeciągnij drugi z tych uchwytów w lewo.
Na rysunku pierwsze dwa prostokąty mają koliście zaokrąglone narożniki, dwa pozostałe – eliptycznie.
Pozostając wciąż w trybie narzędzia „Prostokąt” kliknij te prostokąty, by je zaznaczyć, i obserwuj ich uchwyty zaokrąglające.
Często promień i kształt zaokrąglonych narożników musi być stały wewnątrz całej kompozycji – nawet jeśli wielkości prostokątów są różne. Na przykład w wąskich diagramach z zaokrąglonymi prostokątami różnych wielkości. W Inkscape'ie jest to proste. Po wybraniu narzędzia „Wskaźnik” zostanie wyświetlony pasek narzędzi, na którym po prawej stronie znajduje się grupa czterech przełączanych przycisków. Na drugim przycisku z lewej widać dwa koncentrycznie zaokrąglone narożniki. Za pomocą tego przycisku można kontrolować, czy podczas skalowania prostokąta będą, czy nie będą skalowane narożniki.
Na przykład ten czerwony prostokąt został powielony i przeskalowany kilka razy w różnych proporcjach z wyłączonym przyciskiem „Skaluj zaokrąglone narożniki”.
Zauważ, że wielkość i kształt zaokrąglonych narożników jest taka sama we wszystkich prostokątach, więc zaokrąglenia w prawym górnym narożniku idealnie się pokrywają. Wszystkie niebieskie prostokąty z kropkowanym konturem otrzymano poprzez przeskalowanie czerwonego prostokąta narzędziem „Wskaźnik” bez żadnych ręcznych poprawek uchwytami zaokrąglenia.
Dla porównania ta sama kompozycja, ale stworzona z włączonym przyciskiem „Skaluj zaokrąglone narożniki”.
Teraz zaokrąglone narożniki są różne i zależą od wielkości prostokąta. Również w prawym górnym rogu nie pokrywają się – wykonaj powiększenie, aby to sprawdzić. Jest to taki sam wizualny efekt, jaki można uzyskać konwertując czerwony prostokąt na ścieżkę [ Ctrl+Shift+C ] i skalując go jako ścieżkę.
Skróty dla uchwytów zaokrąglających prostokąta przedstawiają się następująco:
 • Ciągnięcie ze wciśniętym klawiszem [ Ctrl ] – promienie zaokrąglenia równomierne.
 • [ Ctrl+kliknięcie ] – promienie zaokrąglenia równomierne bez ciągnięcia.
 • [ Shift+kliknięcie ] – usunięcie zaokrąglenia.
Na pasku kontrolek narzędzia „Prostokąt” znajdują się pola wprowadzania wartości promienia zaokrąglenia narożników w płaszczyźnie poziomej (Rx) i pionowej (Ry), pozwalające dokładnie ustalić te promienie. Wartości te można podawać wybierając jednostki z dostępnej palety jednostek. Przycisk „Utwórz ostre narożniki” usuwa zaokrąglenie z zaznaczonych prostokątów.
Istotną zaletą tych kontrolek jest to, że wpływają na wiele prostokątów jednocześnie. Na przykład, jeśli zachodzi potrzeba zmiany wszystkich prostokątów na warstwie, należy je zaznaczyć używając skrótu [ Ctrl+A ] lub polecenia „Zaznacz wszystko” i określić żądane wartości za pomocą kontrolek. Jeżeli wśród zaznaczonych obiektów znajdują się obiekty niebędące prostokątami, zostaną pominięte – zmianie ulegną tylko prostokąty.
Spójrzmy teraz na uchwyty zmiany rozmiaru. Zastanawiasz się, po co są one potrzebne, skoro można zmienić rozmiar prostokąta za pomocą narzędzia „Wskaźnik”?
Problem ze wskaźnikiem jest taki, że poziom i pion są zawsze postrzegane przez to narzędzie jak strona dokumentu, a uchwyty zmiany rozmiaru narzędzia „Prostokąt” skalują go wzdłuż jego boków, nawet jeśli prostokąt jest obrócony bądź pochylony. W ramach ćwiczenia spróbuj zmienić rozmiar tego prostokąta najpierw za pomocą „Wskaźnika”, a następnie za pomocą narzędzia „Prostokąt” i jego uchwytów do zmiany rozmiaru.
Ponieważ są dwa uchwyty do zmiany rozmiaru, można skalować prostokąt w dowolnym kierunku, a nawet wzdłuż jego boków. Uchwyty te zawsze zachowują promień zaokrąglenia.
Skróty dla uchwytów zmiany rozmiaru:
 • Ciągnięcie ze wciśniętym klawiszem [ Ctrl ] – przyciąganie do boków lub przekątnych prostokąta. Innymi słowy, wciśnięcie i przytrzymanie klawisza [ Ctrl ] powoduje zachowanie szerokości lub wysokości bądź stosunku szerokość/wysokość prostokąta (w jego własnym układzie współrzędnych, który może być obrócony albo pochylony).
Obok jest ten sam prostokąt, ale ze szarymi kropkowanymi liniami, pokazującymi kierunki wzdłuż, których uchwyty zmiany rozmiaru będą podążały podczas ciągnięcia ich ze wciśniętym klawiszem [ Ctrl ]. Wypróbuj to.
Pochylając i obracając prostokąt, a potem powielając go i zmieniając wymiary uchwytami zmiany wielkości, można łatwo tworzyć kompozycje 3D.
Oto przykłady kompozycji złożonych z prostokątów zawierających zaokrąglenia i gradientowe wypełnienia.

Elipsy

Narzędzie „Elipsa” [ F5 ] służy do tworzenia elips i okręgów, które można zamienić w wycinki i łuki. Skróty do rysowania elips są analogiczne do skrótów dla narzędzia „Prostokąt”:
 • Ze wciśniętym klawiszem [ Ctrl ] – rysowanie okręgu lub elipsy o proporcjach 2:1, 3:1, itd.
 • Ze wciśniętym klawiszem [ Shift ] – rysowanie od punktu początkowego jako środka obiektu.
Poznajmy teraz uchwyty elipsy. Zaznacz poniższą elipsę:
Jak widać, wyświetlone są trzy uchwyty, ale w rzeczywistości są cztery. Najbardziej wysunięty na prawo uchwyt, to w rzeczywistości dwa uchwyty, gdzie jeden przesłania drugi. Pozwalają one „otworzyć” elipsę. Pociągnij ten uchwyt, a zobaczysz drugi, dotychczas przesłonięty uchwyt. Przeciągając ten uchwyt można tworzyć różnorodne wykresy sektorowe lub łuki.
Aby uzyskać wycinek (łuk plus dwa promienie), ciągnij uchwyt na zewnątrz elipsy. Łuk uzyskasz ciągnąc uchwyt do wewnątrz elipsy. Powyżej znajdują się 4 wycinki po lewej i 3 łuki po prawej stronie. Zauważ, że łuki są niezamkniętymi kształtami, tj. kontur przebiega wokół elipsy, ale jego końce się nie łączą. Będzie to wyraźnie widać, jeśli usuniesz wypełnienie, zostawiając tylko kontur:
Spójrz na znajdującą się po lewej stronie grupę wąskich wycinków przypominającą swoim wyglądem wachlarz. Łatwo je było stworzyć, używając przyciągania kątowego uchwytu dostępnego podczas jego ciągnięcia ze wciśniętym klawiszem [ Ctrl ]. Oto skróty dla uchwytów tworzących łuki/wycinki:
 • Ciągnięcie ze wciśniętym klawiszem [ Ctrl
 • [ Shift+kliknięcie ] – tworzenie pełnej elipsy.
Kąt przyciągania można zmienić w Preferencjach Inkscape (w Zachowaniu > Kroki).
Pozostałe dwa uchwyty służą do zmiany wielkości elipsy względem jej środka. Ich skróty klawiaturowe podobne są do skrótów dla uchwytów zaokrąglających w prostokącie:
 • Ciągnięcie ze wciśniętym klawiszem [ Ctrl ] – tworzenie koła (wszystkie promienie takie same).
 • [ Ctrl+kliknięcie ] – tworzenie koła bez ciągnięcia.
Podobnie jak uchwyty do zmiany wielkości prostokąta, uchwyty elipsy służą do zmiany wysokości i szerokości we własnych współrzędnych elipsy. Oznacza to, że obrócona lub pochylona elipsa może być łatwo rozciągana bądź zwężana wzdłuż jej początkowych osi wciąż pozostając obróconą lub pochyloną. Spróbuj zmienić wielkość dowolnej z tych elips za pomocą jej uchwytów.

Gwiazdy

Gwiazdy to najbardziej złożony i najbardziej ekscytujący kształt Inkscape'a. Jeśli chcesz, by Inkscape wywarł wrażenie na twoich przyjaciołach, pozwól im pobawić się narzędziem „Gwiazda”. To zabawa bez końca – prawie uzależniająca!
Narzędzie „Gwiazda” może tworzyć dwa podobne, ale jednak różne rodzaje obiektów: gwiazdy i wielokąty. Gwiazda ma dwa uchwyty, których pozycje określają długość i kształt jej ramion. Wielokąt ma tylko jeden uchwyt, który służy do obracania i zmiany wielkości poprzez wykonanie ciągnięcia:
Na pasku Kontrolki narzędzia Gwiazda pierwsze dwa przyciski sterują sposobem rysowania kształtu (zwykły wielokąt lub gwiazda). Następnie pole liczbowe określa liczbę wierzchołków gwiazdy lub wielokąta. Ten parametr można edytować tylko za pomocą paska kontrolnego. Dozwolony zakres wynosi od 3 (oczywiście) do 1024, ale nie powinieneś próbować dużych liczb (powiedzmy, powyżej 200), jeśli twój komputer działa wolno.
Rysując nową gwiazdę albo wielokąt, aby przyciągać w przyrostach kątowych co 15 stopni,
 • Wykonaj ciągnięcie myszą z wciśniętym klawiszem [ Ctrl ].
Gwiazda jest bardziej interesującym kształtem niż wielokąt, ale w praktyce to wielokąty są bardziej użyteczne. Uchwyty gwiazdy mają nieco odmienne funkcje. Pierwszy, początkowo znajduje się on na wierzchołku tj. na zewnętrznym narożniku ramienia gwiazdy, odpowiada za długość ramion, ale gdy jest obracany (względem środka kształtu) – drugi uchwyt również obraca się odpowiednio. Oznacza to, że nie można za pomocą tego uchwytu pochylać ramion gwiazdy.
Drugi uchwyt, początkowo znajduje się on wewnątrz gwiazdy pomiędzy dwoma wierzchołkami ramion, można swobodnie przesuwać zarówno promieniowo, jak i stycznie bez wpływu na zewnętrzny uchwyt. W rzeczywistości uchwyt ten może sam stać się zewnętrznym poprzez wysunięcie go ze środka poza drugi uchwyt. Uchwytem tym można pochylać ramiona gwiazdy i w efekcie otrzymać wszelkie rodzaje kryształów, mandali, płatków śniegu i kolczastych form.
Jeśli chcesz uzyskać tylko regularny kształt gwiazdy bez żadnych koronkowych kształtów, możesz sprawić, że uchwyt odpowiedzialny za pochylanie będzie zachowywał się zwyczajnie:
 • Ciągnij uchwyt ze wciśniętym klawiszem [ Ctrl ], aby zachować promieniowe ramiona bez pochyleń.
 • Skrót [ Ctrl+kliknięcie ] spowoduje usuni
Jako użyteczne uzupełnienie ręcznego ciągnięcia w obszarze roboczym, pasek kontrolek ma pole „Proporcje ramion”, gdzie można określić stosunek odległości obu uchwytów względem środka.
Narzędzie Inkscape'a „Gwiazda” ma w swoich zasobach więcej różnych możliwości. W geometrii wielokąt jest kształtem o prostoliniowych krawędziach i zaostrzonych narożnikach. W rzeczywistym świecie występują rozmaite stopnie krzywizny i zaokrąglenia, zaś Inkscape potrafi to odwzorować. Zaokrąglanie gwiazdy bądź wielokąta działa trochę inaczej niż zaokrąglania prostokąta. Do tej czynności nie można używać specjalnego uchwytu, ale:
 • Kombinacja [ Shift+ciągnięcie uchwytu stycznie ] – zaokrągla gwiazdę lub wielokąt.
 • Skrót [ Shift+kliknięcie ] – usuwa zaokrąglenie.
„Stycznie” oznacza pionowo w kierunku środka. Jeśli obrócisz uchwyt z przytrzymanym klawiszem [ Shift ] dookoła środka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, otrzymasz dodatnie zaokrąglenie; w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara – ujemne zaokrąglenie. Przykłady ujemnego zaokrąglenia znajdują się poniżej.
Oto porównanie zaokrąglonego kwadratu (narzędzie „Prostokąt”) z zaokrąglonym czworobocznym wielokątem (narzędzie „Gwiazda”):
Jak widać, podczas gdy zaokrąglony prostokąt ma proste linie boczne i okrągłe (ogólnie eliptyczne) zaokrąglenia, zaokrąglony wielokąt lub gwiazda w ogóle nie ma linii prostych. Krzywizna zmienia się płynnie z maksymalnej w narożnikach do minimalnej w połowie odległości pomiędzy narożnikami. Inkscape tworzy to poprzez dodanie współliniowych stycznych Beziera do każdego węzła kształtu. Możesz to zaobserwować wykonując konwersję kształtu na ścieżkę i sprawdzając narzędziem „Edycja węzłów”.
Parametr „Zaokrąglenie”, który można dostosować na pasku kontrolek, jest stosunkiem długości stycznych do długości boków wielokąta/gwiazdy, do których są przyległe. Ten parametr może być ujemny – odwraca kierunek stycznych. Wartości z przedziału około 0.2 - 0.4 dają „normalne” zaokrąglenia, takie, jakich można oczekiwać. Inne wartości tworzą piękne, skomplikowane i całkowicie nieprzewidywalne wzory. Gwiazda, w której użyto dużej wartości wybrzuszenia, może sięgać daleko poza położenie swoich uchwytów. Oto kilka przykładów; dla każdego podano wartość wybrzuszenia:
Jeśli chcesz, aby wierzchołki ramion gwiazdy były ostre, a wklęśnięcia gładkie – bądź na odwrót – po prostu utwórz z gwiazdy odsunięcie (offset) [ Ctrl+J ]:
Operacja wykonywana w Inkscape'ie za pomocą [ Shift+ciągnięcie ] uchwytów gwiazdy to jedna z najlepszych znanych człowiekowi czynności. Jednak i to można jeszcze ulepszyć.
Aby jak najwierniej naśladować kształty realnego świata, Inkscape potrafi w przypadkowy sposób zniekształcać gwiazdy i wielokąty. Delikatna deformacja czyni gwiazdę mniej regularną, bardziej zbliżoną do rzeczywistości, często zabawną. Silna deformacja jest ekscytującym sposobem uzyskania różnorodnych szalonych, nieprzewidywalnych kształtów. Podczas deformacji przypadkowej zaokrąglona gwiazda pozostaje gładko zaokrąglona. Oto skróty klawiaturowe używane do deformacji przypadkowej:
 • [ Alt+ciągnięcie ] uchwytu stycznie – deformacja przypadkowa gwiazdy albo wielokąta.
 • [ Alt+kliknięcie ] uchwytu – usuwa deformację przypadkową.
Podczas rysowania lub edytowania zdeformowanej gwiazdy za pomocą uchwytu będzie ona drgała, ponieważ każda unikatowa pozycja jej uchwytów odpowiada unikatowej deformacji. Przesuwanie uchwytu bez wciśniętego klawisza [ Alt ] powoduje ponowną deformację przypadkową kształtu na tym samym poziomie przypadkowości. Ciągnięcie ze wciśniętym klawiszem [ Alt ] zachowuje tę samą deformację, ale dostosowuje jej poziom. Poniżej znajdują się gwiazdy, których parametry deformacji są takie same, ale każda z nich jest ponowie zdeformowana poprzez delikatne przesunięcie jej uchwytu (poziom przypadkowości jest przez cały czas równy 0.1).
Poniżej znajduje się środkowa gwiazda z poprzedniego rzędu z poziomem deformacji wahającym się od -0.2 do 0.2.
Ciągnij uchwyt środkowej gwiazdy w powyższym rzędzie ze wciśniętym klawiszem [ Alt ] i obserwuj, jak zmienia się w swoich sąsiadów z prawej i lewej.
Prawdopodobnie znajdziesz swoje zastosowania dla zdeformowanych gwiazd, ale ja szczególnie upodobałem sobie plamy w kształcie ameby i duże poszarpane planetoidy z fantastycznymi krajobrazami.

Spirale

Spirala Inkscape'a jest wszechstronnym kształtem i chociaż nie jest tak wciągająca jak gwiazda, to czasami jest bardzo użyteczna. Spirala, podobnie jak gwiazda, jest rysowana od środka, zarówno podczas rysowania, jak i edytowania.
 • Ciągnięcie ze wciśniętym klawiszem [ Ctrl ] powoduje przyciąganie w przyrostach kątowych co 15 stopni.
Narysowana spirala ma dwa uchwyty – na wewnętrznym i zewnętrznym końcu. Oba uchwyty podczas zwykłego ciągnięcia zawijają bądź rozwijają spiralę tj. „kontynuują” ją, zmieniając liczbę jej zwojów. Inne skróty:
Uchwyt zewnętrzny:
 • [ Shift+ciągnięcie ] – skaluje/obraca wokół środka (bez zwijania/rozwijania).
 • [ Alt+ciągnięcie ] – blokuje promień podczas zwijania/rozwijania.
Uchwyt wewnętrzny:
 • [ Alt+ciągnięcie ] pionowo – ustawianie zbieżności/rozbieżności spirali.
 • [ Alt+kliknięcie ] – resetuje zbieżność.
 • [ Shift+kliknięcie ] – przesuwa wewnętrzny uchwyt do środka.
Rozbieżność spirali jest miarą nieliniowości jej zwojów. Gdy wynosi 1 – spirala jest jednolita, gdy jest mniejsza niż 1 [ Alt+ciągnięcie w górę ] – spirala jest gęstsza na obrzeżu, gdy jest większa od 1 [ Alt+ciągnięcie w dół ] – spirala jest gęstsza w kierunku środka:
Maksymalna liczba zwojów spirali wynosi 1024.
Tak jak narzędzie „Elipsa” służy nie tylko do tworzenia elips, ale także łuków, narzędzie „Spirala” jest użyteczne do tworzenia krzywych o krzywiźnie płynnie się zmieniającej. W porównaniu ze zwykłą krzywą Beziera łuk lub spirala są często wygodniejsze w użyciu, ponieważ można je skracać lub wydłużyć, ciągnąć uchwyt wzdłuż krzywej bez wpływania na jej kształt. Chociaż spirala jest normalnie rysowana bez wypełnienia, można je dodać i usunąć kontur w celu uzyskania interesujących efektów.
Szczególnie interesujące są spirale o kropkowanym konturze – łączą płynną koncentrację kształtu z równomiernie rozłożonymi znakami, kropkami albo kreskami dając piękne efekty mory:

Podsumowanie


Narzędzia kształtu Inkscape'a są potężnymi narzędziami. Poznaj ich kruczki i baw się nimi w swoim wolnym czasie. Zdobyte w ten sposób doświadczenie będzie procentowało, gdy trzeba będzie zrobić profesjonalny projekt. Używanie kształtów zamiast zwykłych ścieżek przyspiesza pracę z wektorami i ułatwia ich modyfikowanie. Jeśli masz jakieś pomysły udoskonaleń narzędzi kształtu, skontaktuj się z twórcami Inksacape'a.

Na podstawie:
https://inkscape.org/doc/tutorials/shapes/tutorial-shapes.html

Zadanie egzaminacyjne: